OBS: Just nu har vi längre leveranstider, läs mer om våra sommaröppettider.

Sälja PDF-mönster

Fagert Leverantör Designer

Är du en designer? Funderar du på att sälja PDF mönster på fagert.se?

Här är några anledningar:

+ Hos oss har vi mer än 3000 besökare per vecka

+ Du riktar in dig på exakt rätt målgrupp för dina produkter

+ Du får en presentation av dina produkter i rätt miljö

+ Du kan göra anpassningar efter dina önskemål (pris, antal nedladdningar, bilder etc)

+ Du får periodvis statistik över din försäljning och pengarna insatta på ditt konto

+ Vi marknadsför dina varor och ditt varumärke

+ Uppläggningsavgiften är 0 kr

Våra Priser

Uppläggningsavgift: 0 kr

Vi säljer på kommission 20% av försäljningspriset

Momssatsen är 6% på digitala produkter

Din försäljning redovisas månadsvis och du fakturerar oss efter detta underlag.

Leverantörens ansvar

- Leverera digitala produkten och produktbilder/video och texter till fagert.se en gång

- Innehållet och kvaliteten i e-boken

- Upphovsrättsfrågor

- Sätta pris och villkor

- Svara på frågor som rör innehållet i produkten

Fagert.se ansvar

- Registrering av pdf-mönster på fagert.se (bild, beskrivande text samt filer)

- Ta emot betalningar

- Teknisk support vid nedladdning

- Marknadsföring, trafik till sidan

- Månadsrapportering av försäljningssumma

Övriga villkor

- Fagert.se har rätt att ta bort produkter från fagert.se som inte säljer inom försäljningsperioden 6 månader.

- Fagert.se har rätt att ta bort produkter som vi anser är felaktiga eller av dålig kvalitet.

- Information om kunddata är inget som lämnas ut till leverantören.

- Fagert.se har rätt att ändra villkoren, men måste först meddela detta till leverantören.

- Leverantören kan avbryta sin försäljning av digitala produkter när som helst.

- Fagert.se förvaltar PDF-filerna på ett ansvarsfullt sätt så att ingen obehörig kan komma åt dem.

- Fagert.se länkar inte direkt till leverantören (hemsida, blogg, sociala medier och liknande)

Hur går vi vidare?

Är detta intressant för dig kontakta oss på info@fagert.se

Are you a designer? Are you thinking of selling PDF patterns on fagert.se?

Here are some reasons:

+ We have more than 3000 visitors per week

+ You target exactly the right audience for your products

+ You get a presentation of your products in the right environment

+ You can make customizations according to your wishes (price, number of downloads, pictures etc)

+ You get periodic statistics on your sales 

+ We market your products and your brand

+ The setup fee is for the moment free SEK 0

Our Prices

Setup fee: SEK 0

Cost per sale 20% of the sales price

The VAT rate is 6% on digital products

Your sales are reported monthly you invoice us

Supplier's responsibility

- Deliver digital product and product images / video and texts to fagert.se

- The content and quality of the e-book

- Copyright issues

- Set price and terms

- Answer questions from customers related to the content of the product

Fagert.se responsibility

- Registration of pdf patterns on fagert.se (picture, descriptive text and files)

- Receive payments

- Technical support for download

- Marketing, traffic to the page

- Monthly reporting and transfer of sales sum

Other conditions

- Fagert.se has the right to remove products from fagert.se that do not sell within the sales period 6 months.

- Fagert.se has the right to remove products that we consider to be incorrect or of poor quality.

- Information about customer data is not disclosed to the supplier.

- Fagert.se has the right to change the terms, but must first notify the supplier.

- The supplier can interrupt their sales of digital products at any time.

- Fagert.se manages the PDF files in a responsible manner so that no unauthorized person can access them.

- Fagert.se does not link directly to the supplier (website, blog, social media and the like)

How do we proceed?

If this is interesting for you, please contact us at info@fagert.se